de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Traject- en tunnelkeuze

Algemeen wordt in dit plan zoveel mogelijk gekozen voor wand-dak-tunnels. Deze bouwmethode met slibwanden en uitgraving tussen deze wanden is de goedkoopste bouwwijze en vergt een kleine werfoppervlakte bovengronds. Geboorde tunnels zijn een stuk duurder en worden daarom enkel gebruikt waar er anders te grote schade bovengronds zou ontstaan. Met de wand-dak-bouwmethode kunnen ook grote rechthoekige kokers worden gebouwd zoals de Craeybeckx-tunnel. Dat bevordert de veiligheid en het ruimtegevoel dat belangrijk is bij lange tunnels. Door dicht tegen de oppervlakte te blijven kunnen ook gemakkelijk vluchtwegen e.d. voorzien worden.

Onder de Schelde en het Albertkanaal worden afgezonken tunnels gebouwd. Bij het Albertkanaal wordt hierdoor vooral de hinder voor de scheepvaart beperkt. Onder de Schelde zou een geboorde tunnel te diep moeten gaan met te lange hellingen tot gevolg.

Waar mogelijk wordt de tunnel gebouwd naast de bestaande autostrade. Zo kan de bestaande infrastructuur zo lang mogelijk dienst doen. Er zullen dan toch nog uitgebreide minder hinder maatregelen getroffen moeten worden.

Vertrekkend aan de E19 noord wordt de splitsing tussen transit en stedelijk verkeer voorzien tussen aansluiting met de A12 noord en de Groenendaallaan. Het transit-verkeer blijft in het midden en de afsplitsing van het stedelijk verkeer wordt naar de zijkant gebracht, alsof het een afrit betreft. Op die stedelijke ringweg is er een afrit aan de Groenendaallaan, in beide richtingen om zoveel mogelijk verkeer van de andere wegen te houden.

Op Linker-oever wordt er een korte bypass voorzien voor verkeer van E17 naar E34 west om verkeer naar het havengebied en de Liefkenshoektunnel te bevorderen. Vermits van op beide autostrades ook telkens een verbinding met de stedelijke ringweg wordt voorzien met een afrit aan GVA, wordt dit het meest complexe knooppunt van het project. Als de E34 west wordt ingetunneld voor Blokkersdijk en de De Costerlaan verdwijnt, dan kunnen de drie huidige groenzones aaneengesloten worden tot één grote zone. Als de E17 wordt ingetunneld van voor Burcht-Zwijndrecht, dan kunnen ook beide gemeenten genieten van de voordelen van dit project.

De stedelijke Ringweg zal gebruik maken van de Kennedy-tunnel. Hiernaast wordt een tweede afgezonken tunnel gebouwd voor het transit-verkeer. Dit is noodzakelijk om de splitsing van beide verkeersstromen vroeg genoeg te kunnen maken en omdat anders de Kennedy-tunnel de bottleneck zou blijven van het hele ring-complex. De nieuwe tunnel dopen we tot Obama-tunnel.

Het knooppunt aan het Justitiepaleis wordt drastisch gereduceerd. Een afrit verbindt de transitring met de Jan de Vos-tunnel. Dat vervangt de helft van de Bevrijdingstunnel. Een aangepaste oprit verbindt de Jan de Vos-tunnel met de transitring. Als de capaciteit hiervan voldoende blijkt, kan de Bevrijdingstunnel volledig vervallen zodat het knooppunt met de E19 zuid vereenvoudigt. Een nieuwe deels bovengrondse 2x2 baan verbindt Jan de Voslei met Amerikalei. Hierop komt ook een op- en afrit naar de stedelijke ringweg. In functie van de wijk Nieuw Zuid krijgt de Singel een nieuwe verbinding met de kaaien. De op- en afritten aan Silvertopstraat en le Grellelaan vervallen.

Van Schelde tot Albertkanaal kan de hele zuid-oostelijke ring ingetunneld worden volgens het wand-dak systeem. Waar mogelijk worden nieuwe delen naast de bestaande autostrade gebouwd om het verkeer tijdens de werken zo veel mogelijk doorgang te geven. Minder-hinder-maatregelen zoals tijdens de vorige ring-werken zullen zonder twijfel ook nodig zijn.

Aan het knooppunt met de E19 zuid komt er een afrit van op de transitring naar die E19, en een oprit van E19 naar de transitring richting oost. Voor verkeer van op de E19 elimineren we de rechtstreekse aansluiting naar de binnenstad. We sluiten enkel aan op de stedelijke ringweg waardoor het verkeer vertraagd naar 70 km/u en we een betere verdeling via die stedelijke ringweg krijgen in plaats van verkeer dat eerder door de stad zal rijden.

Aan de A12, de van Rijswijcklaan, Grote Steenweg en Plantijn en Moretuslei komen op- en afritten met de stedelijke ringweg. Dit zijn beide belangrijke invalswegen. Voor al deze aansluitingen wordt gekozen voor de paperclip als vorm. Dit model van op- en afrit beperkt zich tot één zijde van de invalsweg. Op die wijze krijgen we een bredere zone van de ringtunnel die doorlopend overdekt kan worden

De E313 wordt op dezelfde wijze als de E19 zuid, aangesloten aan transit- en stedelijk ring. Ook hier wordt de rechtstreekse toegang tot de stad afgesloten. De Turnhoutsebaan is hiervoor ongeschikt. De E313 is ook een storende factor in de agglomeratie. Ten zuiden ligt een volledige woonzone vlak bij de autostrade. De recente geluidsschermen zijn een te zwakke oplossing. Ten noorden ligt het Rivierenhof dat daardoor een erg lawaaierig park is. De autostrade ligt hier op een berm wat niet alleen de hinder vergroot maar het, mee door de beperkte ruimte ernaast, moeilijk maakt om dit deel ondergronds te brengen. Het opengraven van een deel van het Rivierenhof en tijdelijk verleggen van de Schijn is uitgesloten. Hier lijken geboorde tunnels de enige oplossing. In dat geval wordt in dit plan gekozen voor een rechtlijniger tracé onder het Rivierenhof. Dit in de veronderstelling dat de uitvoering geen schade bovengronds veroorzaakt aan beplanting en vijvers.

Aan het Sportpaleis lijkt de paperclip een goede oplossing in combinatie met een plein tussen Lotto-Arenahal en Slachthuislaan ten noordwesten van de Schijnpoortweg. Door de metrokoker zullen hier waarschijnlijk alle kokers naast elkaar moeten gelegd worden, waardoor ook de paperclip deels bovengronds komt. Maar het zuiveringsstation vormt hier al een hindernis tussen centrum en rand. Het Lobroekdok zou deels verdwijnen door de bouw van de tunnel in het dok. In een nieuw stedenbouwkundig plan voor deze zone is een waterpartij zeker op zijn plaats, maar dat kan een heel andere vorm aannemen. Misschien kan de Schijn hier ook een rol spelen. De stedelijke ringweg draait samen met de afrit van de transit-ring naar de E19 noord.

Een tolplein is niet voorzien vermits er gekozen wordt voor elektronische meetmethodes voor trajectheffing en –sturing.